Как да накараме фирмите да помагат на инвалидите !!!!

Go down

Как да накараме фирмите да помагат на инвалидите !!!!

Писане  blag009 on Пет 21 Мар 2008, 20:44

Как да накараме фирмите да помагат на инвалидите !!!!
На 8.ІІІ. минах покрай една сладкарница да купиме тортичка и хвърлих едно око на "Клуба на инвалида"!!! Прочетох, че до 15 с.м. трябва да си платиме членският внос. На 10 март отидохме към 12 ч., платихме с жената чл.внос , но останах с тягостно впечатление , тъйкато по това време се раздаваше безплатна храна. Мдаааа ... , останах с една горчилка тъйкато имаше хора които наистина се надяваха на безплатният обяд. Не съм се интересувал, колко хора са, но по натам шъ кажа по-точно цифра. Поговорих с касиерката, как стоят точно нещата и тя ме информира , че храната е от общината, попитах дали помага с нещо друго, като телевизор, карти , табли и т.н., но уви дейноста на общината стига до тук. Разрових из интернет, относно данъчните облекченият , които биха ползвали фирмите и юридическите лица , ако оделят някакви средства за благотворителна дейност към инвалидите. Като имам в предвид , че едно 90 % от инвалидите са и социално слаби и НИКОЙ не си мърда пръста за ЕДИН постоянен месечен агажимент , както и много варианти фирмите да помагат, СЕ ОБРЪЩАМ КЪМ ВАС СЪФОРУМЦИ ДА МИ ДАДЕТЕ ИДЕЕИ КАК ТОЧНО, ЧРЕЗ ОБЩИНАТА ДА СЕ ОБЪРНЕМЕ КЪМ ФИРМИТЕ, ЗА ЕДНА ПОСТОЯННА МЕСЕЧНА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ НА ФИРМИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА!!!
По надолу , ще публикувам част от законите КОИТО ФИРМИТЕ ПОЛЗВАТ НЯКАКВИ ПРЕФЕРЕНЦИИ ПРИ БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ !!!
Някои , ще зададат въпроса:
-Ама защо чрез общината , а не директно да се обърна към фирмите???
-За да няма злоупотреби и ОБЩИНАТА с едно писмо до фирмите , може да се обърне официално към тях, че ТЯ (общината) ще е благодарна ако ФИРМИТЕ подмогнат живеещите на територията на инвалиди!!!! Ще има комисия , под НАДЗОРА НА ОБЩИНАТА И ОТКРИТОС! Пък и крайно време е да поразръдаме дътата на общинарите !!!!

За фирмата дарители виж тук http://www.biberonbg.com/sdrujenie/darenia.htm
"За фирмите дарители

Размер на данъчните облекчения и отчитане на даренията

Дарителите, които са юридически лица, задължени по Закона за корпоративното подоходно облагане могат да отчетат направените дарения като разходи.
Ако даренията са в размер до10% от положителния финансов резултат, те не се облагат с данък удържан при източника и с тях пряко се намалява финансовият резултат.
Ако даренията са в по-голям размер, надвишението се прибавя към финансовия резултат и се облага с данък удържан при източника в размер на 17%, който се признава за разход по дейността.

Ограничения

За да се ползва данъчното облекчение, дарението трябва да бъде направено в полза на получатели, определени от закона.

За юридическите лица - чл. 23, ал.3, т.1. от ЗКПО:
- образователни, здравни и лечебни заведения и бюджетни предприятия;
- законно регистрирани в страната вероизповедания;
- фондове за подпомагане на инвалиди и пострадали от природни бедствия;
- Българския Червен кръст;
- подпомагане на социално слаби, инвалиди, деца с увредено здраве или без родители;
- възстановяване и опазване на исторически и културни паметници;
- културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по спогодбите, по които Република България е страна;
- юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
- учредени и предоставени стипендии за обучение на ученици и студенти в българските училища;
- общини.
- фонд “Енергийна ефективност”
- център “Фонд за лечение на деца”

Как се доказва и оформя дарението – необходими документи

Практиката показва съществуването на неясноти по отношение на данъчното третиране на даренията. Териториалните подразделения на данъчната администрация приемат за извършени онези дарения, за които има следните документи:

Договор за дарение или Свидетелство за дарение със същия смисъл;
Доказателство, че договорът е действително реализиран, т.е. дарението е предадено и прието, като например:
- документи за банков превод
- разходни и приходни
- приемо-предавателен протокол
Имуществено дарение се отчита с:

договор за дарение или свидетелство за дарение +
приемателно-предавателен протокол за получените вещи.
Пари, платени в брой се отчитат с:

договор за дарение или свидетелство за дарение +
протокол за дарението или приходен касов ордер от счетоводството на организацията, която е получател на дарението.
Пари по банков път се отчитат с:

договор за дарение или свидетелство за дарение +
заверени от банката платежни нареждания за наредителя и банкови парагони (извлечения) за получателя.
Дата на дарението

За да бъде ползвано облекчението за дарение, актът на дарение трябва да бъде с дата в рамките на отчетения период (обикновено предходната година).
Ако даренията са движими или недвижими вещи или се учредяват или прехвърлят ограничени вещни права върху тях, за дата на извършване на дарението се счита датата на получаването, съответно на сключването на сделката и прехвърлянето на имота или правата върху него.

Реквизити на договора за дарение

Договорът за дарение, както и Свидетелството за дарение са изключително важни за доказване на дарението и тяхното съставяне следва да спазва законовата форма. Реквизитите на договорът за дарение са определени в Закона за задълженията и договорите.
За да бъде признат от данъчните власти, Договорът за дарение трябва да съдържа следните задължителни реквизити:

име, адрес и данни на дарителя;
име, адрес и данни на надарения;
имена и длъжности на представляващите дарителя и надарения (ако са юридически лица);
сумата на дарението - изписана с цифри и с думи;
дата;
подписи на дарителя и надарения.
Възможно е в договора за дарение да бъде отбелязано предназначението на дарението. Ако нестопанската организация, получател на дарението, задържа минимална част от дарението за администриране, е добре да се запише размерът на тази сума. Обикновено в договора за дарение надареният се задължава изрично да уведомява дарителят за изразходването на дарената сума.
За полученото дарение организацията може да издаде Свидетелство за дарение. В него се вписва сумата или предмета на дарението и се изразяват благодарности. Свидетелството има подходящо художествено оформление и е израз на благодарност на организацията към дарителя. Освен пред данъчните органи свидетелството е подходящо и за публично излагане в кабинета на дарителя, повод за гордост от направеното добро.

Данък, дължим от дарителя

Има само един случай, в който дарителят дължи данък върху направеното дарение - когато фирмата-дарител отчита дарението като разход.

Данък, дължим от получателя

Не дължат данък върху полученото дарение лицата, опредени в чл. 48 от Закона за местните данъци и такси, между които и ЮЛНЦ, регистрирани в Централния регистър за ЮЛНЦ в обществена полза към Министерство на правосъдието (чл.48 ал.1 т.4).
Дължат данък в размер на 5% върху получените дарения ЮЛНЦ, извършващи дейност в частна полза - според член 44 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

ДДС

При внос на безвъзмездни помощи ЮЛНЦ в обществена полза вписани в Централния регистър към Министерство на правосъдието не дължат ДДС (чл. 59 т.6 ЗДДС).

За получените даренията в пари ЮЛНЦ не дължи данък добавена стойност, тъй като върху финансовите операции не се начислява ДДС.

Данъчно третиране на имуществените дарения

Според член 48, ал.1, т.4 от Закона за местните данъци и такси от данък дарение върху придобитите имущества са освободени:

юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;
национално представените организации на инвалиди и за инвалиди;
Българският Червен кръст;
даренията за лечение на български граждани, както и на технически помощни средства за инвалиди;
даренията в полза на народните читалища;
непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел.
държавата, общините и др.
Задължения на получателите на дарения

Българската държава може и трябва да създава данъчна среда, която да насърчава дарителството. Едновременно с това е необходима и по-добра законова рамка, за да могат организациите с идеална цел – едни от най-честите получатели на дарения - да работят повече и по-ефективно.
Дарителят има право да постави условие дарението да бъде използвано за конкретна цел. В случай, че такова условие не е изрично посочено в договора за дарение, то дарението се ползва по желание и преценка на надарения в изпълнение на неговите обществено полезни дела.
Независимо дали е физическо или юридическо лице, получателят на дарението дължи на дарителя точна отчетност за изразходваното дарение. Периодично по време на разходване на дарението и след неговото пълно изчерпване получателят изпраща на дарителя отчети за изразходените средства и за постигнатите резултати. Възможно е към тези отчети да бъдат прикрепени първични счетоводни документи, доказващи направените разходи.
Етиката в съвременната благотворителност изисква за направеното дарение да бъде изпратено благодарствено писмо на дарителя. Благодарствено писмо. Пък и много по-вероятно е дарителят отново да дари, ако още първия път жестът му не е останал незабелязан.


Калин Цеков и Елица Баракова
http://www.bgblago.com "


С по-горното запознах касиерката и една жена от ръководството. На 27.ІІІ.08 г. е общото събрание на клуба и ще Ви бъда благодарен ако , дадете някоя идея. Ще продължавам да се рова из интернета, но няма да ми е излишна и Вашата помощ!
Ако може Ригас , да ни запознае как стои въпроса в Гърция , ще съм му признателен. Бих се обърнал и към Чочо, кво може неговата фирма да направи, и дали има някакъв опит в тая област!
Кибик Блаже
ПП.Попаднах на тоя сайт http://bcaf.bg/bg/ , ще вида кво мога да направя !!!!!
blag009
blag009

Male
Брой мнения : 1171
Age : 68
Registration date : 15.10.2007

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Как да накараме фирмите да помагат на инвалидите !!!!

Писане  Лаик on Вто 25 Мар 2008, 17:12

В една нормална държава хората в неравностойно положение не следва да разчитат единствено и само на благотворителност. Същата държава е надвзела от гражданите и фирмите 378,1млн.лв само за януари'2008 (бюджетен излишък). Пари за инвалиди, сложни операции, лекарства, мед.апаратура или "екзотики" като ин-витро традиционно няма.
Другояче трябва да се казва темата ти, Благо...
Лаик
Лаик

Male
Брой мнения : 884
Age : 47
Registration date : 07.11.2007

Вижте профила на потребителя http://www.toto.bg/

Върнете се в началото Go down

Дай идея

Писане  blag009 on Сря 26 Мар 2008, 14:50

Дай идея Лаик, от къде и как да започваме? Каеш държават... ами то ЧАК през 1983-84 г. , ние инвалидите извън групата на "глухите и слепите" получихме право да имаме клубове и спортни състезания на национално ниво.Та по късно се майтапихме по състезанията, по повод комедията "АЛФ" ,че само държавните помощи които получава слепото момиче, освен че живее в гарсонера с размерите на наш 4-и стаен апартамен , но и има достатъчно средства да храни един гладник като АЛФ!!!! Така, че наясно сме кое как е при нашите условия, но сам виждаш след изборите всеки се прави на "дръж ми шапката"!!!! Така, че поне на общинско(районно) ниво да ги попретиснем. Друго е все пак кмета да изпрати едно циркулярно писмо до фирмите на територията на общината, какво е положението на хорат в неравностойно положение , какво прави общината и кой с кво може да помогне и т.н., както и какви данъчни облекчения имат фирмите при своята благотворителност!!!
Колкото до мен Лаик освен за направата на един чифт ортопедични обувки които ЗАКОНА ми разрешава , на всеки 4-г. поради шибаните ИМ подзаконови наредби, губя правото И на тях, и няма инстанция която да ТИ обърне внимание "Защо закона дава, а наредбата на Министерството на Соц грижи не дава" !!!! Така, че давай идеи Лаик , все от някъде трябва да се започне!!!!
Кибик Блаже
blag009
blag009

Male
Брой мнения : 1171
Age : 68
Registration date : 15.10.2007

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Как да накараме фирмите да помагат на инвалидите !!!!

Писане  Лаик on Сря 26 Мар 2008, 15:01

Как да накараме държавата да си свърши работата, трябва да се казва темата ти Благо. Фирмите прекрасно знаят какви са данъчните облекчения и без писмото от кмета, което отива директно в кръглата папка. Всяка фирма харчи пари за благотворителност търсейки определени ползи съгласно приоритетите си.
Лаик
Лаик

Male
Брой мнения : 884
Age : 47
Registration date : 07.11.2007

Вижте профила на потребителя http://www.toto.bg/

Върнете се в началото Go down

Re: Как да накараме фирмите да помагат на инвалидите !!!!

Писане  blag009 on Сря 26 Мар 2008, 18:22

Тя, как държавата си варши работата е ясна, вече взеха сираците като ДРД да ги обстрелват, децата инвалиди като мухи да умират припомни си Могилино и филма на ББС и Гл.Прокурор най-нагло да казва следното:

--„-"Мисля, че има много виновни за случващото се в домовете за сираци" - казва Гл.Пр. преди заседание на ВСС относно скандалите свързани с понографските снимки на момичета от Дупница.И започва с оправданията, липса на контрол, дисциплина и нормални услови. Завършвайки с а ла Вишински извод ... "Категоричен съм, че отговорноста за липса на нормални условия за подрастващите в домовете Е ИЗВЪН ОБХВАТА НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО"!

Така, че Лаик , ако знаеш примерно как стоят нещата по Европата, как САМО едно напомняне на г-н кмета за благотворителност и фирмите са готови, ЗАЩОТО закона им дава префернции + реклама по телевизията от признателните хора и т.н. Мен това ме интересува ! Как стоят нещата там и как по един открит прозрачен начин да СЕ боря да се прилага при нас.
Из нета намерих една агенция която специялно се занимавала по тоз въпрос , но не мога да направа връзка с нея. Писах ИМ на е-майла, горе-долу с горното съдържание, но ни вест ни кост !!! Не искам да си вадя прибързани изводи за тая агенция, шъ рова още малко покрай нея!!!
Кибик Блаже
blag009
blag009

Male
Брой мнения : 1171
Age : 68
Registration date : 15.10.2007

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Ех, тоя закон на Мърфи ...

Писане  blag009 on Чет 27 Мар 2008, 18:53

Ех, тоя закон на Мърфи ...???? Very Happy Първо синковеца сабале ранно ми сви колата !!!! Второ попитах жената изрично къде е събранието на инвалидите. Беше ми казано но Гинци 11. Отивам към 14 ч. и до 14:30 ч. няма никой. Връщам се в Х.Димитър отивам до клуба и е фрашкано с хора.Слава богу че рейс 85 е редовен. Послушах кво говореха хората и по точно ръководството, и се наточих след думите на вече "бившият" председател " Някой чел ли е изобщо устава на Съюза на инвалидите, и защо по-голямата част идват главно когато има помощи. След като хората сконфузено замълчаха, си поутворих децибалите и попитах "председателя "Били ми показал къде в момента се намира устава на Съюза на инвалидите, все пак това е КЛУБА та ИНВАЛИДИТЕ , и второ въпроса за помощите е зададен не коректно.Обърнах се към хората с една голяма част от тях се познаваме и знаеме кой на какво дередже и казах следното:
-Да има хора коите все пак се надяват на помощите , след като самата държава ни е калпава и за мен така повдигнатият въпрос от "уважаваният" от мен председател е преди всичко обида към нас. Колкото до "Устава", ако има то се ловя на бас че в "Клуба" го няма!!!
После с голяма част от хората почти се "скарахме" , след като ме предложиха да съм член на ръководството. Обясних им , че след като от 1993 г. съм спрял да участвам в живота на клуба, поради агажименти в работата и семейството , не е коретно да ме избират къде и да е . Готов съм да помагам , включително и да "прелъжеме" госпожата кметица на Подуене, един ден в месеца да има свободен прием в Клуба , а не в КМЕТСТВОТО. На резоният отговор, "Абе тя един път на ТРИ месеца да идва , и на това ще сме доволни" . Отговорих,"Чекай сега , ние сме длъжни да искаме максималното, пък после шъ се пазариме Laughing за посещението"!!!
Обърнах се към събранието и им напомних една причта "Когато двама души си разменят по една ябълка, всеки си тръгва с една ябълка, но когато си разменят по една идея всеки си тръгва с ДВЕ идеи. Така, че нека всеки, каквито идеи му дойдат в главата да ги споделя, ако трябва и писмено и белким нещо улучиме !!! Иначе само да весиме носове и да мрънкаме, че никой нищо не прави, си е за наша сметка.
Така, че искам идеи чадо, яяя лесен !!!
Кибик Блаже
blag009
blag009

Male
Брой мнения : 1171
Age : 68
Registration date : 15.10.2007

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Как да накараме фирмите да помагат на инвалидите !!!!

Писане  Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите